REGULAMIN

 

REGULAMIN SERWISU LITERACKIEGO READING SPACE

 

 1. Warunkiem korzystania z serwisu literackiego Reading Space zwanego dalej Serwisem jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 2. Operatorem Serwisu jest Joanna Kubacka zamieszkała w Warszawie, ul. Starego Doktora 2/23.
 3. Użytkownik Serwisu może publikować w Serwisie utwory, których jest autorem w myśl ustawy o prawie autorskim oraz zamieszczać komentarze do utworów innych autorów. Komentarze nie mogą zawierać treści uznawanych za obraźliwe ani w inny sposób naruszających prawo.
 4. Dla uniknięcia wątpliwości: Serwis nie nabywa praw autorskich do publikowanych tu tekstów. Autorzy zachowują swoje prawa i mogą publikować swoje teksty gdzie indziej bez konieczności udzielania zgody przez Serwis. Serwis udostępnia autorom przestrzeń do publikacji utworów.
 5. Użytkownik oświadcza, że w pełni odpowiada za swoje działania w Serwisie. Konsekwencje zamieszczenia przez Użytkownika tekstów, do których nie posiada on praw autorskich, obciążają wyłącznie jego. Autor zwolni operatora Serwisu z wszelkiej odpowiedzialności w związku z roszczeniami osób trzecich podniesionymi wobec Serwisu w związku z udostępnieniem utworów przez autorów za pośrednictwem Serwisu.
 6. W przypadku podniesienia roszczeń przez jakiekolwiek osoby trzecie w związku z jakimikolwiek działaniami autora, operator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu utworu lub komentarzy, których roszczenie dotyczy.
 7. Administrator Serwisu ma prawo usuwać treści uznawane za obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego,niezgodne z charakterem Serwisu .
 8. Bez uprzedniej zgody Serwisu wykluczone jest publikowanie tekstów noszących znamiona reklamy.
 9. Serwis zabrania publikacji treści naruszających dobra osób trzecich w jakikolwiek sposób.
 10. Serwis zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie, przy czym zmiany wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu.
 11. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany oraz poprawiania informacji zawartych na serwisie www.readingspace.pl w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
 12. Serwis www.readingspace.pl i jego struktura podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakakolwiek eksploatacja jakichkolwiek treści, pisemnych bądź graficznych, zawartych w Serwisie do celów publicznych lub komercyjnych bez uprzedniej zgody operatora Serwisu jest niezgodna z prawem, z zastrzeżeniem wyjątków określonych ww. ustawie.
 13. Reklamacje proszę kierować na adres: biuro@readingspace.pl. Będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.